Regulamin rozliczania godzin społecznych na rzecz

1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego

I. Obowiązek rozliczania godzin prac społecznych.

 1. Każdy członek zwyczajny lub kandydat na członka ma obowiązek wykonania 20 (słownie: dwadzieścia) godzin prac społecznych na rzecz Klubu w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość limitu godzin jest ustalana przez Zarząd Klubu. 
 2. Z obowiązku rozliczenia godzin społecznych zwalnia się:
  •  Zarząd Klubu, który wykonuje wszystkie swoje czynności społecznie,
  • członków honorowych i członków wspierających.
 3.  Za nierozliczone godziny członek Klubu wnosi ekwiwalent w formie pieniężnej za każdą nieprzepracowaną godzinę, którego stawkę ustala Zarząd Klubu. Bieżąca stawka wynosi 50 zł/godz.
 4. Brak rozliczenia godzin prac społecznych lub wniesienia ekwiwalentu za nieprzepracowanwe godziny skutkuje skreśleniem z listy członków 1.SKS  co następuje  nie później niż do końca I kwartału roku następującego po okresie rozliczeniowym.   

II. Prace i czynności uwzględniane w ramach prac społecznych:

 1. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy, zgodnie z wytycznymi osoby koordynującej pracę na miejscu w wyznaczonym terminie.
 2. Prace wytwórcze, naprawcze, remontowe przeprowadzane poza strzelnicą 1.SKS, w uzgodnieniu z osobą koordynującą lub członkiem zarządu.
 3. Uczestnictwo w organizacji zawodów, pomoc przy zawodach z serii “Puchar Prezesa” lub innych zawodach wskazanych przez Zarząd.
 4. Uczestnictwo i pomoc w realizacji  imprez wspólnych np. z LOK, ze szkołami czy instytucjami.
 5. Uczestnictwo w organizacji i realizacji wystaw organizowanych przez klub.
 6. Przygotowanie i uczestnictwo w dniach otwartych muzeum.
 7. Udział w procesie pozyskiwania dotacji, dofinansowań z wszelkich możliwych do wykorzystania źródeł.
 8. Pomoc w realizacji zadań o charakterze prawnym.
 9. Pomoc w obsłudze informatycznej klubu (np. tworzenie i obsługa zaplecza informatycznego, opracowywanie grafik itp.).
 10. Wszelkie inne działania wynikające z potrzeby chwili, zatwierdzone przez dowolnego członka zarządu.

III. Rozliczenie godzin prac społecznych

 1. Jeżeli osoba koordynująca lub członek Zarządu nie ustalą inaczej to godziny prac są rozliczane ryczałtowo (efektywny czas pracy):
 • Przygotowanie i pomoc w dniu otwartym w muzeum: 3 godz. 
 • Pomoc z zabraniem sprzętu z bunkra i jego odstawienie: 3 godz. 
 • Zabranie sprzętu lub jego odstawienie 1 godz.
 • Prowadzenie strzelań na całodniowych zawodach przez osobę z uprawnieniami prowadzącego strzelanie lub z uprawnieniami sędziego strzelectwa sportowego/dynamicznego który nie zbiera punktów na karcie pracy sędziego: 6 godz .
 • Pomoc przy obsłudze zawodów (ZOTiPK): 6 godz. 
 • Pomoc na zawodach w biurze zawodów: 6 godz. z przygotowaniem danych do komunikatu według wzoru. 
 • Sekcja foto na zawodach z obróbką zdjęć (kadrowanie itp.): 6 godz. 
 • Przygotowanie i pilnowanie ogniska na zawodach: 2 godz. 
 • Obsługa zawodów, pilnowanie kolejki itp.: 3 godz.
 1. Osoby robiące staż sędziowski/kolekcjonerski nie odliczają godzin wykonywanych w ramach stażu. 
 2. Jeżeli osoba odlicza godziny prac przy wystawach kolekcjonerskich wystąpi o rozszerzenie pozwolenia o broń kolekcjonerską podając wystawy na których rozliczała godziny prac społecznych, godziny zostaną automatycznie anulowane.

IV. Zgłaszanie godzin prac społecznych.

 1. Zgłaszanie godzin prac społecznych następuje  maksymalnie. do 48 godz po imprezie/ wydarzeniu.
 2. Sposób zgłoszenia wykonania trybutu następuje przez formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://1sks.pl/godziny-prac-spolecznych-2024/
 3. Godziny niezgłoszone zgodnie z punktem 1 i 2 nie podlegają rozliczeniu. 
Print Friendly, PDF & Email