Regulamin rozliczania godzin prac społecznych na rzecz 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego

I. Obowiązek rozliczania godzin prac społecznych.

 1. Każdy członek zwyczajny lub kandydat na członka ma obowiązek wykonania godzin prac społecznych na rzecz Klubu w ciągu roku kalendarzowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. 
 2. Z obowiązku rozliczenia godzin społecznych zwalnia się:
  1. Zarząd Klubu, który wykonuje wszystkie swoje czynności społecznie,
  2. członków honorowych i członków wspierających,
  3. członków zwolnionych z prac decyzją Zarządu 
 3. Za nierozliczone godziny członek Klubu wnosi ekwiwalent w formie pieniężnej za każdą nieprzepracowaną godzinę, którego stawkę ustala Zarząd Klubu.
 4. Brak rozliczenia godzin prac społecznych lub wniesienia ekwiwalentu za nieprzepracowanwe godziny skutkuje skreśleniem z listy członków 1.SKS,  co następuje  nie później niż do końca I kwartału roku następującego po okresie rozliczeniowym.   

II. Prace i czynności uwzględniane w ramach prac społecznych:

 1. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy, zgodnie z wytycznymi osoby koordynującej pracę na miejscu w wyznaczonym terminie.
 2. Prace wytwórcze, naprawcze, remontowe przeprowadzane poza strzelnicą 1.SKS, w uzgodnieniu z osobą koordynującą lub członkiem zarządu.
 3. Uczestnictwo w organizacji zawodów, pomoc przy zawodach z serii “Puchar Prezesa” lub innych zawodach wskazanych przez Zarząd.
 4. Uczestnictwo i pomoc w realizacji  imprez wspólnych np. z LOK, ze szkołami czy instytucjami.
 5. Uczestnictwo w organizacji i realizacji wystaw organizowanych przez klub.
 6. Przygotowanie i uczestnictwo w dniach otwartych muzeum.
 7. Udział w procesie pozyskiwania dotacji, dofinansowań z wszelkich możliwych do wykorzystania źródeł.
 8. Pomoc w realizacji zadań o charakterze prawnym.
 9. Pomoc w obsłudze informatycznej klubu (np. tworzenie i obsługa zaplecza informatycznego, opracowywanie grafik itp.).
 10. Wszelkie inne działania wynikające z potrzeby chwili, zatwierdzone przez dowolnego członka zarządu.

III. Zgłaszanie godzin prac społecznych.

 1. Zgłaszanie godzin prac społecznych następuje  max. 48 godz po imprezie/ wydarzeniu.
 2. Sposób zgłoszenia wykonania trybutu następuje przez formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://1sks.pl/godziny-prac-spolecznych-2021/

 

Print Friendly, PDF & Email