Statut stowarzyszenia

1. Szczeciński Klub Strzelecki

tekst jednolity

( 12.09.2020r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Szczeciński Klub Strzelecki”. Stowarzyszenie może korzystać z nazwy skróconej „1.SKS”. W dalszej części niniejszego statutu używa się nazwy skróconej lub nazwy „stowarzyszenie”.
 2. 1.SKS może używać odznak, znaków graficznych i stempli, zgodnie z właściwymi przepisami, a także ustanawiać odznaki organizacyjne i honorowe oraz wydawać legitymacje członkowskie.
 3. Nazwa stowarzyszenia, nazwa skrócona i jego znaki graficzne są zastrzeżone.

 

Art. 2

 1. 1.SKS jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. 1.SKS jest niezależny, samorządny i apolityczny.
 3. 1.SKS jest stowarzyszeniem rejestrowym w rozumieniu ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.
  2017.210, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
 4. Podstawą prawną działania 1.SKS są w szczególności przepisy powołanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego statutu, a w zakresie działalności sportowej – przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U 2018.1263 ).

 

Art. 3

 1. Siedziba 1.SKS znajduje się w Ściechowie. Terenem działania 1.SKS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 1.SKS może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. 1.SKS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych, w szczególności Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Art. 4

Celem działania 1.SKS jest:

 1. prowadzenie działalności sportowej, w szczególności w zakresie wszelkich rodzajów strzelectwa,
 2. rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego,
 3. rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz,
 4. kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,
 5. gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno-historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną,
 6. podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, w celu ochrony śladów i świadectw historii regionu i kraju, a także publiczne informowanie o efektach tych poszukiwań,
 7. wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, w szczególności w muzeach współpracujących ze stowarzyszeniem, działających na obszarach prowadzonych badań terenowych.

Art. 5

1.SKS realizuje swoje cele poprzez:

 1. uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej,
 2. organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa,
 3. organizowanie szkoleń z zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 4. organizowanie treningów i innych form doskonalenia umiejętności strzeleckich i podnoszenia poziomu wyszkolenia zawodników,
 5. szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy i obsługi oraz zasad działania i sposobów wykorzystania,
 6. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria,
 7. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań członków,
 8. współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
 9. organizowanie wystaw, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,
 10. organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i poszukiwawczych;
 11. inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji obiektów historycznych i dawnej działalności górniczej;
 12. popularyzację wiedzy historycznej i technicznej;
 13. prowadzenie własnych badań historycznych,
 14. współpracę z odpowiednimi organami przy ochronie stanowisk archeologicznych
 15. podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci, stanowisk archeologicznych i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego,
 16. rozpowszechnianie informacji o działalności 1.SKS w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych, w celu budowania pozytywnego wizerunku stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań poszukiwawczych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 6

Członkowie 1.SKSdzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

Art. 7

 1. Członkiem 1.SKS może być osoba fizyczna, która ukończyła lat 13, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Osoba małoletnia może zostać członkiem stowarzyszenia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym 1.SKS.

 

Art. 8

 1. Kandydatem na członka zwyczajnego może być osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 7 ust. 1, która złoży wniosek o przyjęcie oraz zadeklaruje wpłacenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej. Kandydat małoletni jest obowiązany ponadto złożyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na wstąpienie do 1.SKS.
 2. Wniosek o przyjęcie do 1.SKS zawiera: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub kopię ważnego pozwolenia na posiadanie broni palnej.
 3. O nadaniu statusu kandydata na członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Zarząd może odmówić nadania statusu kandydata bez podania przyczyny.
 4. Kandydat na członka ma prawo zgłaszania opinii i wniosków do władz 1.SKS.
 5. Kandydat na członka ma obowiązek:
 6. przestrzegania statutu i uchwał władz 1.SKS,
 7. regularnego opłacania składek członkowskich,
 8. aktywnego uczestniczenia w działalności stowarzyszenia,
 9. Kandydatowi na członka nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.

 

Art. 9

 1. Członkiem zwyczajnym 1.SKS może zostać kandydat, o którym mowa w art. 8, który ponadto:
 2. odbył półroczny staż kandydacki,
 3. wykonał nieodpłatną pracę na rzecz stowarzyszenia w wymiarze określonym przez Zarząd.
 4. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić okres stażu kandydackiego.
 5. O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały.
 6. Od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od powiadomienia go o treści uchwały. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała jest ostateczna.
 7. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków kandydatowi zwraca się uiszczoną opłatę wpisową.

 

Art. 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna albo osoba fizyczna, która nie ubiega się o status członka zwyczajnego i deklaruje wspieranie 1.SKS w realizowaniu jego celów statutowych. Członka wspierającego, po złożeniu pisemnej deklaracji, przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 1.SKS oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 3. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w formie uchwały. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy, niebędący członkiem zwyczajnym, ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 1.SKS oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

 

Art. 11

 1. Członek zwyczajny 1.SKS ma prawo:
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5,
 3. wybierania i bycia wybranym do organów stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 5,
 4. zgłaszania opinii i wniosków do władz 1.SKS i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez 1.SKS,
 6. Członek zwyczajny 1.SKS ma obowiązek:
 7. przestrzegania statutu i uchwał władz 1.SKS,
 8. regularnego opłacania składek członkowskich,
 9. aktywnego uczestniczenia w działalności stowarzyszenia,
 10. wykonania nieodpłatnej pracy na rzecz 1.SKS w wymiarze określonym przez Zarząd.
 11. Członkowi małoletniemu nie przysługuje bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia. Członkowi małoletniemu, poniżej lat 16, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.

 

Art. 12

 1. Członkostwo w 1.SKS ustaje na skutek:
 2. rezygnacji z członkostwa,
 3. skreślenia z listy członków,
 4. wykluczenia,
 5. śmierci,
 6. Rezygnację składa się na piśmie.
 7. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki członkowskiej na koniec roku obrotowego.
 8. Członek może zostać wykluczony z 1.SKS w wypadku:
 9. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym statutem,
 10. działania na szkodę stowarzyszenia,
 11. uporczywego i rażącego naruszania regulaminów stowarzyszenia,
 12. prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 13. umyślnego i rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną.
 14. dwukrotnego, uprzedniego wymierzenia kary porządkowej.
 15. O skreśleniu albo wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały umożliwia się zainteresowanemu członkowi złożenie wyjaśnień na posiedzeniu Zarządu. Wyjaśnienia mogą być także złożone na piśmie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.
 16. Od uchwał Zarządu o skreśleniu albo wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od powiadomienia go o treści uchwały. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 17. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do kandydata na członka.

 

Art. 13

 1. Za naruszenie statutu, regulaminu lub uchwały organu 1.SKS, a także za naruszenie zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną, członkowi może być wymierzona kara porządkowa:
 2. upomnienia,
 3. nagany,
 4. zawieszenia w prawach członka na okres do roku.
 5. Przepisy art. 12 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 14

 1. Postępowania porządkowego nie wszczyna się, jeżeli od popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.
 2. Postępowanie porządkowe umarza się, jeżeli nie zostało ono prawomocnie zakończone w ciągu 3 lat od dnia jego wszczęcia.
 3. Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotację o ukaraniu usuwa się z akt osobowych członka, po upływie 2 lat od wykonania kary.

 

Rozdział IV

Działalność i majątek

Art. 15

 1. 1.SKS nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. 1.SKS może prowadzić działalność pożytku publicznego i uzyskać status organizacji pożytku publicznego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Działalność 1.SKS opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania swoim członkom lub innym podmiotom. Zatrudnienie pracownika wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
 4. Wydatki związane z działalnością członków 1.SKS na jego rzecz mogą być pokrywane z majątku stowarzyszenia. Zasady pokrywania tych wydatków określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Art. 16

 1. Majątek 1.SKS tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
 2. Majątek 1.SKS pochodzi z:
 3. opłat wpisowych,
 4. składek członkowskich,
 5. dochodów z własnej działalności,
 6. dochodów z majątku,
 7. dotacji,
 8. darowizn, spadków i zapisów,
 9. środków pozyskiwanych od sponsorów,
 10. ofiarności publicznej.

 

Art. 17

Wysokość opłaty wpisowej i składki rocznej określa Zarząd.

 

Art. 18

 

 1. Składka członkowska może być opłacona jednorazowo, do 31 marca danego roku obrotowego, bądź w dwóch równych ratach, odpowiednio do 31 marca i 30 września danego roku obrotowego.
 2. Kandydat na członka wpłaca opłatę wpisową i składkę roczną jednorazowo, w terminie określonym przez Zarząd. Kandydat, który składa wniosek o przyjęcie po 30 czerwca roku obrotowego, wpłaca całą opłatę wpisową oraz połowę składki rocznej.

 

Art. 19

 1. Majątkiem i funduszami 1.SKS gospodaruje Zarząd.
 2. 1.SKS prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość w sposób określony odrębnymi przepisami.
 3. Następujące czynności w zakresie zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki pieniężnej,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 1.SKS na okres dłuższy niż miesiąc,
  5. rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości, albo innej umowy, na podstawie której 1.SKS korzysta z nieruchomości, przed upływem okresu, na jaki umowa ta została zawarta,
  6. rozporządzenie składnikiem majątku 1.SKS o wartości wyższej niż
   50 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  7. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

Art. 20

Zabronione jest :

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 1.SKS,
 2. przekazywanie majątku 1.SKS na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że następuje ono w związku z realizacją celu statutowego,
 3. wykorzystywanie majątku 1.SKS na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że następuje ono w związku z realizacją celu statutowego,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy 1.SKS oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych od rynkowych.

 

Rozdział V

ORGANY STOWARZYSZENIA

Art .21

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Art. 22

 1. W razie powstania sporu między członkami 1. SKS, Zarząd może powołać do jego rozstrzygnięcia sporu Sąd Koleżeński w składzie trzech osób, spośród członków stowarzyszenia, którzy posiadają pełnię praw członkowskich i nie pozostają ze stronami sporu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie są członkami Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spór po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od powiadomienia go o treści orzeczenia.

 

Art. 23

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych 1. SKS, w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na ośmioletnią, wspólną kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 4. ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
 5. pisemnej rezygnacji,
 6. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu w drodze jednomyślnej uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż trzech Zarządu i nie więcej niż dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwały wszystkich organów 1.SKS zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
 9. Głosować można tylko osobiście. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
 10. Członka 1.SKS, w czasie pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej albo Sądzie Koleżeńskim, nie można wykluczyć ze stowarzyszenia, ani ukarać karą porządkową.

 

Art. 24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą 1.SKS.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
 3. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności stowarzyszenia, w tym planu wydatków,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz 1.SKS,
 5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
 6. wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalenie statutu 1.SKS lub jego zmiany,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania 1.SKS i przeznaczenia jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 11. powoływanie i likwidacja oddziałów stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych niniejszym statutem oraz w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia,
 13. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania 1.SKS w umowach między stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi
 14. wyrażanie zgody na dokonanie czynności skutkującej jednorazowo zaciągnięciem zobowiązania lub ustanowieniem obciążenia przekraczającego równowartość kwoty 50 000 zł.

 

Art. 25

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze) albo nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć do 15 kwietnia danego roku.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej połowę członków stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od otrzymania wniosku.
 4. W razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie określonym w punkcie 2. lub 3., zwołuje je Komisja Rewizyjna, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
 5. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję Rewizyjną w terminie określonym w punkcie 4., może je zwołać grupa licząca co najmniej połowę członków stowarzyszenia.
 6. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków musi zawierać proponowany porządek obrad.
 7. Zarząd zawiadamia członków o pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków i proponowanym porządku obrad przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem. W razie braku kworum drugie zebranie odbywa się 15 minut po upływie pierwszego terminu, w miejscu zwołania zebrania w pierwszym terminie.
 8. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie jest reprezentowana co najmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków reprezentowanych.

 

Art. 26

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
 2. Prezydium wybierane jest spośród członków 1.SKS obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może wejść w skład Prezydium.
 3. Walne Zebranie pracuje według uchwalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nie można rozszerzyć porządku obrad o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Art. 27

 1. Zarząd składa się z pięciu członków.
 2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością 1.SKS i reprezentuje go na zewnątrz.
 5. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają, działając łącznie: prezes zarządu i członek zarządu lub dwóch członków zarządu. Oświadczenia nie powodujące rozporządzenia majątkiem stowarzyszenia lub zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązania majątkowego każdy członek zarządu może składać jednoosobowo.

 

Art. 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą 1.SKS i sprawowanie bieżącego zarządu jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalenie okresowych, szczegółowych planów działania i preliminarzy wydatków,
 5. składanie sprawozdań z działalności 1.SKS,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 pkt. f),
 7. ustalanie wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej,
 8. wymierzanie kar porządkowych,
 9. udostępnianie członkom stowarzyszenia informacji i dokumentów, w tym finansowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zebranie Członków.

 

Art. 29

 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji i uchwał, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia Zarządu wskazując przedmiot obrad. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie do dwóch tygodni od zgłoszenia żądania. W posiedzeniu uczestniczy wyznaczony Członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Dokonanie czynności skutkującej jednorazowo zaciągnięciem zobowiązania lub ustanowieniem obciążenia przekraczającego równowartość kwoty 10 000 zł wymaga uchwały Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przezeń członek Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest do publikowania uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, wraz z właściwymi protokołami obrad, w terminie 14 dni od ich podjęcia.
 6. W umowach między 1.SKS a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, a w razie jego niepowołania – członek Komisji Rewizyjnej powołany jej uchwałą.

 

Art. 30

 1. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 5. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. przedstawianie pozostałym organom stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 7. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich i opłat wpisowych,
 8. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadkach wymienionych w art. 25 ust. 3 i 4.
 9. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 31

Stowarzyszenie rejestrowe 1.SKS jest następcą prawnym stowarzyszenia zwykłego o tej samej nazwie, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina, pod numerem 37.

 

Art. 32

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów członków 1.SKS, reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.

 

Art. 33

 1. 1.SKS może zostać rozwiązany przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów członków stowarzyszenia, reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 1. Pozostały po likwidacji majątek 1.SKS, zostanie przeznaczony na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji stowarzyszenia. W razie niepodjęcia takiej uchwały, sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
Print Friendly, PDF & Email