Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn. 

1.Szczeciński Klub Strzelecki

 I ROZDZIAŁ

 

 Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę 1.Szczeciński Klub Strzelecki i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może korzystać z nazwy skróconej  lub „1SKS”.

 

Art. 2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest niezależne, samorządne i apolityczne.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Art. 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

 

Art. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

Art. 5

Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.

 

Art. 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Art. 7

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz może wydawać legitymacje będące potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

II ROZDZIAŁ

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

Art. 8

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego,
 2. rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz,
 3. kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,
 4. gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno – historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną.
 5. podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, mających na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,
 6. wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na obszarach prowadzonych badań terenowych.

 

Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej,
 2. organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa,
 3. szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy oraz zasad działania i sposobów wykorzystania,
 4. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria,
 5. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych – będących odbiciem zainteresowań członków,
 6. współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
 7. organizowanie wystaw, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,
 8. organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i poszukiwawczych;
 9. inwentaryzowanie i sporządzanie  dokumentacji obiektów historycznych i dawnej działalności górniczej;
 10. popularyzację wiedzy historycznej i technicznej;
 11. prowadzenie własnych badań historycznych,
 12. współpracę z odpowiednimi organami przy ochronie stanowisk archeologicznych
 13. podejmowanie działań piętnujących dewastowanie historycznych miejsc pamięci, stanowisk archeologicznych i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego,
 14. rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań poszukiwawczych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art. 10

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 

Art. 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • kandydatów na członków
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

 

Art. 12

 1. Kandydatem na członka mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, którzy złożą wniosek o przyjęcie oraz wpłacą na konto 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego określoną przez Zarząd kwotę wpisowego oraz składkę członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym będzie osoba spełniająca kryteria dla kandydata na członka oraz która odbyła min. 6 miesięczny staż, w tym odpracowała wymagane godziny społeczne na rzecz 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego, zdobyła niezbędne uprawnienia strzeleckie i została przyjęta Uchwałą Zarządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić  okres stażu kandydackiego.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która nie zamierza być członkiem zwyczajnym lub zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,.
 5. Godność członka honorowego przyznaje Zarząd.

 

Art. 13

 1. Kandydat na członka ma prawo do:
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. zaskarżenia do Zebrania Członków odmownej decyzji o przyjęciu.
 4. Kandydat na członka obowiązany jest do:
 5. przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. regularnego opłacania składek,
 7. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 8. Członek zwyczajny ma prawo do:
 9. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 10. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 11. zaskarżania do Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 12. przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 13. regularnego opłacania składek,
 14. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 15. posiadania przy uprawianiu sportów strzeleckich niezbędnych uprawnień,
 16. podtrzymywania umiejętności strzeleckich, działalności kolekcjonerskiej, udział w szkoleniach i/ lub treningach klubu.
 17. Rezygnacja członka 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego z pełnienia funkcji odbywa się przez złożenie pisemnego wniosku na ręce Zarządu i zostaje wykreślony z listy członków po uregulowaniu należnych składek i rozliczenia z powierzonego majątku.
 18. Od uchwał Zarządu przysługuje członkowi pisemne uzasadnione odwołanie do Zebrania Członków w terminie do 14 dni przed datą najbliższego zebrania i winno być na nim rozpatrzone. Do czasu rozpatrzenia odwołania zostaje zawieszony w prawach członka. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Art. 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka,
 4. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich,
 5. skreślenia z listy członków przez Zarząd za działalność sprzeczną ze regulaminami lub nieprzestrzeganiem uchwał władz 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego,
 6. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.
 7. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. c-e orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 8. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w trybie określonym w art. 13 ust. 5.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

Art. 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Zebranie Członków,
 3. Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 5. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
 6. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 7. wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia
 8. uchwalanie zmian regulaminu
 9. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 10. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego’
 11. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 12. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 13. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 14. podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim wyznaczonym terminie bez względu na liczbę obecnych.
 17. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 18. Pod uwagę brane są jedynie głosy członków osobiście obecnych na Zgromadzeniu członków.

 

Art. 16

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz 3 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
 2. Zarząd powołuje się na ośmioletnią wspólną kadencję.

 

Art. 17

W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym  można powołać maksymalnie 3 członków.

 

Art. 18

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. W przypadku równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
 3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Art. 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
 4. Wymierzanie kar porządkowych w stosunku do członków stowarzyszenia.
 5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Zebrań Członków.

 

Art. 20

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Art. 21

 1. W przypadku sporów między członkami Stowarzyszenia, Zarząd może powołać Sąd Koleżeński w składzie trzech osób spośród członków Stowarzyszenia, którego zadaniem jest rozwiązanie sporu.
 2.  W przypadku przewinień członków Stowarzyszenia przeciwko Regulaminowi Stowarzyszenia i uchwałom organów Stowarzyszenia, przy odwołaniu się ukaranego od wymierzonej kary Zarząd powołuje niezwłocznie Sąd Koleżeński w składzie trzech osób spośród członków Stowarzyszenia, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania odwoławczego.
 3.  Wybór członków Sądu Koleżeńskiego dokonywany jest spośród członków Stowarzyszenia, które nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z uczestnikami postępowania i nie są członkami zarządu.
 4.   Sąd Koleżeński na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia się przewinienia członka Stowarzyszenia przeciwko Regulaminowi Stowarzyszenia  i uchwałom organów Stowarzyszenia.
 5.  Za dopuszczenie się przez członków Stowarzyszenia przewinień przeciwko Regulaminowi Stowarzyszenia i uchwałom organów Stowarzyszenia mogą być stosowane kary porządkowe:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres do roku,
 • wykluczenie członka z Stowarzyszenia
 1.  Kary o których mowa w ust. 5 wymierzane są w stosunku do członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
 2.   Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się na zasadach przewidzianych w przepisie art. 13 ust. 5.
 3. Przed wymierzeniem kary Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.
 4. W stosunku do osób pełniących funkcję w organach Stowarzyszenia Zarząd nie może stosować kar porządkowych.
 5.  Postępowania porządkowego nie wszczyna się, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.
 6.  Postępowanie porządkowe umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone w terminie 3 lat od dnia jego wszczęcia.
 7.  Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych Członka Stowarzyszenia, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

Art. 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 23

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia I kwartału bieżącego roku.
 7. W przypadku wpłaty częściowej pierwsza rata składki powinna być wpłacona do ostatniego dnia I kwartału bieżącego roku a druga rata do ostatniego dnia III kwartału bieżącego roku.
 8. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłatę wpisową i składkę roczną jednorazowo. Jeżeli nowoprzyjęty członek zapisuje się po 30 czerwca roku bieżącego to wpłaca całą opłatę wpisową oraz połowę składki rocznej.
 9. Wysokość opłaty wpisowej i składki rocznej określa Zarząd.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Art. 25

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3  głosów w obecności co najmniej 1/2  liczby Członków.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email